Značení turistických cest v ČR

Příručka malá ke stažení  (pdf 1.6 MByte)
Příručka velká ke stažení  (pdf 7.0 MByte)

Rozsah sítě značených tras

Celkový rozsah sítě pěších značených tras se pohybuje kolem 50 000 km. Dále existují speciální lyžařské a cykloturistické trasy.

třípásové značky

směrová šipka

několik značených tras

místní značení

naučná stezka

odbočka k vrcholu nebo vyhlídce

odbočka ke studánce nebo prameni

odbočka k zajímavému objektu

odbočka ke zřícenině hradu nebo jiného objektu

koncová značka

Systém značení

Pěší značení

Základním požadavkem při stavbě sítě je, aby se pokud možno nestýkaly nebo nekřižovaly značené trasy stejné vedoucí barvy. Při tom se dodržuje zásada, aby hlavní trasy byly značkovány červenou a modrou značkou a vedlejší zelenou a žlutou.

Klasifikace značených tras

Celá síť pěších značených tras je vyznačkována třípásovými značkami, doplněnými v omezené míře i značkami tvarovými.

Druhy značek

Jednotný systém pěšího značení používá čtvercových vodorovných třípásových značek o délce strany 10 cm, jejichž vnější pásy jsou bílé a střední pás barevný. Mezera mezi pásy je 0,5 cm široká. Pořadí vedoucích barev podle významnosti je červená, modrá, zelená a žlutá.

Šipky se používají v případě, mění-li značená trasa náhle směr nebo odbočuje-li na jinou komunikaci.

Prochází-li společným úsekem několik značených tras různých vedoucích barev, jsou umístěny všechny jejich značky vždy společně na jednom objektu v závazném tvaru vícebarevné značky.

V blízkosti rekreačních nebo turistických středisek s hustou sítí pásových značek se setkáme též s tvarovým místním značením, kterého se používá především pro vytváření kratších vycházkových okruhů. Čtvercová značka o délce strany 10 cm je tvořena dvěma rovnoramennými trojúhelníky, přičemž trojúhelník vedoucí barvy je vždy vpravo nahoře. I tato značka má své šipkové provedení.

Pro vyznačkování naučných stezek lze použít zvláštní bílé čtvercové značky o délce strany 10 cm se zeleným, 3 cm širokým úhlopříčným pásem. I tato značka má své šipkové provedení.

Naučné stezky však nemusí být vždy vyznačkovány touto značkou. Řada z nich vede po částech běžných pásových nebo místních značek a charakter naučných stezek jim dává pouze jejich vybavení informačními panely a zvláštními směrovkami.

Odbočky o délce max. 1 km k turisticky k významným místům, přes něž nelze průběžně vést pásové nebo místní značky, jsou vyznačkovány těmito čtvercovými tvarovými značkami o délce strany 10 cm. I tyto značky mají svá šipková provedení.

Na obou koncích pásové nebo místní značené trasy a na konci každé odbočky se používá čtvercové koncové značky o straně 10 cm.

Evropské dálkové a mezinárodní cesty

Evropské dálkové cesty jsou vedeny po běžné síti pásových značených tras. O jejich průběhu jsou turisté informováni tak, že v hrotech směrovek všech tras, po kterých evropská dálková trasa prochází, je uveden její symbol (např. E8). Průběh těchto cest je uveden i v turistických mapách KČT.

Mezinárodní cesty jsou vedeny stejným způsobem, ale v terénu není na jejich průběh upozorňováno. Jsou uvedeny pouze v turistických mapách KČT.

Turistické mapy

KČT je vydavatelem turistických map pokrývajících souvisle celé území ČR. Tyto mapy vedle turisticko-vlastivědné náplně obsahují zákresy všech pěších, lyžařských a cykloturistických značených tras. Pro pěší a lyžařskou turistiku slouží edice map v měřítku 1:50000 (tzv. zelené mapy) a pro cykloturistiku mapy v měřítku 1:100000 (tzv. žluté mapy). Vzhledem k tomu, že údržbu všech značených tras v ČR zajišťuje KČT, poskytují tyto mapy nejspolehlivější informace o jejich průběhu.

Vedle KČT existuje ještě několik dalších vydavatelů turistických map.

Turistické mapy KČT i ostatních vydavatelů lze zakoupit v síti běžných knihkupeckých prodejen.

Prameny

Učební texty pro značkaře, díl A až M. Klub českých turistů 1996–2001. (v datovém skladu KČT)

Základní pravidla značkování turistických tras a vyvěšování turistických směrovek a tabulek. Klub českých turistů 1999. (v datovém skladu KČT)

Další informace na webu KČT: https://www.kct.cz/turisticke-znaceni

Organizace provádějící značení

Klub českých turistů, PO BOX 37, Revoluční 8, 110 05 Praha 1, e-mail: kct@kct.cz

Odkaz

Turistické značení na webu www.kct.cz